Photo of
Name: Nikhila S. Viswanathan
Title: Novartis Medication Safety Fellow